ÕPETAJALE

 3.klassi õppematerjali


Õpikeskkondade kujundamine ja hindamine digiajastul 28.veebruar- 27.märts

Esitlus, videod, testid, pildid, 3D - mudelid, veebitahvel jne: https://nearpod.com/

Hindamismudelid

Hindamismudeli koostamine

Hindamismudeli näide

Kuldvillaku tegemise keskkond:

Sõnapilve koostamine

moodle.hitsa.ee: link

Õpime õppima

Õpime õppima: peaasi

Õpistiilide test

Lihtne taimer

Taimer- liivakell

Abivahend gruppide moodustamiseks

Plickers

Huvitav mängupõhja õpetus, quiznetic

Talvelinnud, Tiia Salmi test

Kodune töö:
1.õpilaste õpistiilid: link
2.Postitage  foorumisse  "Iseseisev töö" teemakohaste õpieesmärkide kirjelduslingid vahendite kohta ning analüüs vahendite kasutamise efektiivsuse kohta (missugused olid eesmärgid vahendeid valides, kas eesmärgid said täidetud ja kas see vahend toetas õppimist, missugused olid selle vahendi puudused Sinu õppijate õpetamisel jms). Iseseisva töö esitamise tähtaeg on 25. märts 2018.
3.Vali välja ühe kaasõppija iseseisev töö ja postita foorumisse "Iseseisev töö" kaasõppija postitusele vastusena oma arvamus (tagasiside) töö soorituse kohta - mis kõige enam meeldis, kas  teeksid midagi teisiti.Tagasiside kaasõppijale esitamise tähtaeg tähtaeg on 26. märts 2018 (õhtuks).


Tuleviku õpetaja koolitus 17.oktoober-  20.november


Kokkuvõte kursusest

Kursusel õppisin mitmeid uusi vahendeid ja tuletasin meelde varem kasutatud keskkondi. Kindlasti annab erinevate vahendite, võtete kasutamine palju uusi võimalusi, et muuta tundi huvitavamaks. Püüan edaspidi rohkem kasutada vahendeid, kus õpilased saaksid tööd teha iseseisvalt ja saaksid oma tegevusele tagasisidet.
Minu jaoks oli uus keskkond SuperTeacherTools´i keskkond, mida kindlasti edaspidi kasutada soovin. Taasavastasin Poppleti mõistekaartide tegemise keskkonnana. Soovin õpilastega kasutada Padlet tahvlit.
Huvitav oli kuulata kolleegide tundide tutvustusi.

Enesehinnang

Teadmusloome flaier
Ühisjoonistamine, programm CoSketchPlaneerimine
Eesti keel, kunstiõpetus 1.klass 2.veerandi 2.nädal
ISADEPÄEV
Tunni(tundide) eesmärk: isadepäeva traditsioon- Jänku Jussi multifilm, tähtpäeva tähenduse mõistmine (arutelu, vestlus), Popplet keskkonnas ideekaardi koostamine isadest (missugune? mida saab koos teha?), teksti sisu mõistmine (aabits lk 72- 73), tekstile oma lõpu mõtlemine rühmadest (sooviksin kasutada mõnda rühmade moodustamise keskkonda), isadest jutustamine, isadele kaardi valmistamine videoõpetuse järgi. 
Kasutan tunnis aabitsat, aabitsa tv-t, arvutit ja projektorit. Kaardi meisterdamisel värvilisi pabereid.
Valisin teema, sest isadepäev on tulemas. 
Ideekaarti saab isadepäeva eel jagada isadele.

Tegelikud tegevused
Tegevused olid läbi nädala. Õpilased tegid mõistekaardi oma isast. Vaatasime Jänku Jussi multifilmi. Vestlesime isadest. Tegime ühiselt mõistekaardi:
Lapsed kirjutasid oma isadest jutukese. Joonistasime portreed. Jutud ja portreed SIIN.
VIDEOÕPETUSE järgi voltisid lapsed isadele kaardi.Analüüs(tähtaeg 10.november)

Erinevate tegevuste eesmärgiks oli isadepäeva eel vestelda isadest, kirjutada jutuke, meisterdada isale kaart ja maalida portree. Abiks olid mõistekaart ja video. Erinevate tegevuste juures meeldis enim mõistekaardi koostamine. Siis oli terve klass õhinal hoos ja tore oli tööd teha. Kaardi meisterdamine videoõpetuse järgi oli oodatust keerulisem ning võttis planeeritust rohkem aega. Kui laste kirjutamisoskus areneb, sooviksin järgnevatel tundidel proovida ka selliseid veebikeskkondi,- programme, kus lapsed ise arvuti taga oleksid.


ÜLESANNE
Ühe õpitegevuse rakendamine ja analüüs.
Viige oma õppijatega läbi õpitegevus (vähemalt 45 minutit), mille eesmärgiks on:
 • soodustada, toetada ja kujundada loomingulist ja innovaatilist mõtlemist ning leidlikkust, kaasates õppijaid praktiliste teemade uurimisse ja reaalsete probleemide lahendamisse, kasutades erinevaid digitaalseid vahendeid ja aktiivõppe meetodeid;
 • Soodustada koostöövahendite abil õppijate refleksiooni, et avaldada ja avardada õppijate kontseptuaalset arusaamist ja mõtlemist, planeerimist ning loomingulisi protsesse, kujundades koostöös ühist teadmusloomet*.
Ülesanded:
 1. Planeerige sobiv õpitegevus. Kui kasutate mõne teise õpetaja poolt loodud õpitegevust (eTwinning, Õpilugude konkurss vms), kohandage see oma õppijatele. Õpitegevus peaks võtma aega vähemalt ühe akadeemilise tunni, kuid võib olla pikem.
 2. (1. POSTITUS = PLANEERIMISE KIRJELDUS)Kajastage õpitegevuste planeerimist oma koolituse digitaalses arengumapis.  Postituses palun vastake järgmistele küsimustele:
  • Mis on teie planeeritava tunni teema, kes on sihtrühm?
  • Mis on teie planeeritava tunni eesmärk?
  • Milliseid vahendeid (tehnika, programmid, õppematerjalid) kavatsete kasutada tunnis?
  • Milliseid õppemeetodeid  planeerite kasutada tunnis?
  • Kuidas osaleb kogukond (lapsevanemad, teised kooli õpetajad, teised kooli õpilased vms) tegevuses või tegevuse tulemuse esitlemisel?
  • Kuidas leidsite idee tunniks?
  • Kellega tegite koostööd tunni planeerimisel ja kuidas seda koostööd hindate?
  • Millised on teie ootused ja/või hirmud seoses planeeritava tegevusega?
  • (2. POSTITUS = TEGELIKUD TEGEVUSED TUNNIS)
   Viige läbi õpitegevus ja kajastage selle katsetamist oma koolituse digitaalses arengumapis. Postitus võib olla ka mitmetest postitustest koosnev, kui tegevus on jaotatud mitmele päevale. Postituses palun vastake järgmistele küsimustele ning 
   lisage ka näiteid õppijate töödest ja refleksioonist:
   • Millised olid reeglid, kuidas toimus õppetöö?
   • Milline oli tööjaotus, rollid rühmades?
   • Mida õpetasin õpilastele?
   • Mida õppisid õpilased?
   • Kuidas toimis töö kogukonnaga?
   • Mis läks plaanile vastavalt ja mis ei läinud? Miks see võis nii olla?
   • Kuidas kogusite õppijatelt tagasisidet? Milline see oli?
  • (3. POSTITUS = ANALÜÜS)
   Analüüsige õpitegevust (hea oleks, kui oleks veidi ajalise nihkega), millest saab teie digitaalse arengumapi õpitegevuse refleksiooni viimane postitus. Selles palun kajastage:
   • Kuivõrd eesmärk saavutati? Miks see võis nii olla?
   • Millega olete õpitegevuse juures kõige enam rahul?
   • Mis õpitegevuse juures ei läinud nii hästi nagu lootsite? Miks see nii võis olla?
   • Mida sellest õpitegevusest ise õppisite?
   • Kui peaksite järgmine kord sama tegevust läbi viima, siis mida teeksite teisiti?
  ISESEISVA TÖÖ ESITAMISE TÄHTAEG ON HILJEMALT 10. NOVEMBER.
  Ideid õpitegevuste valimiseks:
  Viimati muudetud: neljapäev, 19 oktoober 2017, 22:41
  Planeerimine
  Tegelikud tegevused
  Analüüs(tähtaeg 10.november)

  Video postitamine. Kasutaksin käsitöö tunnis, isadepäeva kaardi meisterdamise sissejuhatuseks. Õppijad saaksid meisterdamiseks juhiseid.

  Aktiivõpe

  Veebitahvel          Paddlet keskkonnas.

  Loovuse ja innovatsiooni mõistekaart: Popplet

  Näide:

  Loovuse ideekaart: Popplet

  Näide:

  Antud sõnapilv on saadud keskkonnas: WordItOut  Timer, loosiratas, täringud jne

  Joonistusprogramm

  joonistusprogramm

  Plaksumängud

  Ideepank eesti keele tundideks

  Kursuse lingikogu:

  http://www.getwapps.com/th_hev#List=UAL000021589


  Minu lingikogu:

  http://www.getwapps.com/janasillajoe/169848340482#List=UAL000028628


  Ajurünnak:

  http://answergarden.ch/view/66428

  http://answergarden.ch/view/66436


  Keelekümbluskeskus:

  http://kke.innove.ee/


  Lugemistekstid:

  http://www.hiie.tartu.ee/lugemistekstid/


  Kõnearenduslik materjal koolieelikutele:

  http://www.hiie.tartu.ee/eelkool/


  Eesti Klassiõpetajate Liit:

  http://klassiopetaja.blogspot.com/


  Lääne- Virumaa klassiõpetajate INFOLEHT:

  http://laaneviruklop.blogspot.com/


  Diplomite tegemiseks:

  http://www.senteacher.org/Worksheet/3/FreeCertificates.xhtml


  Eesti Keele Instituut:

  http://portaal.eki.ee/


  Ideepank mängudega eesti keele tunniks:

  http://eestikeelekoolitus.weebly.com/sotildenamaumlngud.html


  Eesti rahvakalendri tähtpäevade andmebaas:

  http://www.folklore.ee/Berta


  2.klassi loodusõpetuse tundideks:

  http://www.mammaste.edu.ee/IIklass/


  Linnuliigid ja -laulud:

  http://www.eoy.ee/linnuope


  Kõrv loodusesse, loodusheli:

  http://www.loodusheli.ee/


  Õppemäng "Metsa eluring":

  http://www.elfond.ee/et/metsamaeng


  Ulukite jäljevihik:

  http://www.keskkonnainfo.ee/failid/Ulukite_jaljevihik_2011.pdf


  Huvitavad katsed:

  http://www.babble.com/crafts-activities/25-at-home-science-experiments/crystallization-in-progress/

  Kommentaare ei ole:

  Postita kommentaar